Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Att se profeten ﷺ

Abu Hurayrah sade att Profeten ﷺ sade:

”Den som ser mig i en dröm kommer att se mig i ett vaket tillstånd, eller det är som att han har sett mig i ett vaket tillstånd; för shaytan kan inte ta min skepnad.”

En annan gång sade han ﷺ:

” Den som sett mig har sett något sant, för shaytan kan inte ta min skepnad.”

[Bukhari och Muslim]

Det framgår klart från dessa hadither att den som sett Profeten ﷺ i en dröm har sett honom på riktigt, dvs. Det var varken en mardröm eller en fantasidröm, utan en sanndröm som kommer att förverkligas.

Men detta är på villkor att man ser honom ﷺ med det utseende som han beskrivits med i haditherna.

Ibn Sirin sade om dessa hadither: ” Om han ser honom ﷺ så som han såg ut”. [Bukhari]

Det spelar ingen roll i vilken fas av hans liv man ser honom, ung som gammal.[1]

Ifall en person kom till ibn Sirin och sade att han sett Profeten ﷺ i en dröm så brukade ibn Sirin be honom beskriva den han sett, och om personen beskrev honom fel sade han: ” du har inte sett honom”.[2]

A’sim ibn Kulaib berättar från hans fader som berättar att han sade till ibn Abbas ”Jag har sett profeten ﷺ i drömmen, då sade ibn Abbas: ”beskriv honom för mig!”

Då nämnde jag för honom att han liknade al-Hassan ibn Ali.

Då sade ibn Abbas ”du har sett honom.”[3]

Al Qastalani sade ” Det räknas inte som att man sett honom ﷺ i drömmen om personen inte såg honom så som han beskrevs när han levde.”[4]

De lärda har sagt:

” Det är inte passande att den som har sett Profeten ﷺ i en dröm att ignorera drömmen/ta lätt på den, för den är antingen ett glädjande budskap om något gott som ska tillkomma honom. Det kan också vara en varning om något ont för att skrämma personen som sett den eller få honom att hålla sig borta från något. Eller kanske drömmen ska upplysa honom om något som ska hända i hans värdsliga eller religiösa angelägenheter.” [5]

” Den som sett Profeten ﷺ i en dröm har sett något enormt gott.  Om han till exempel ser honom fylla hans hus så tyder det på att huset kommer fyllas med barakah/välsignelse och annat gott.  De lärda säger också att se honom ﷺ är en indikation på ett glatt budskap, att personen till exempel kommer att dö på islam och förenas med profeten ﷺ vid hans hawd och i den Nåderikes paradis…”[6]

Från nyttorna av att se honom ﷺ i drömmen är att det stillar/mättar en längtan hos den som älskar honom  ﷺ och önskat att se honom.

Att se Profeten ﷺ glad, lycklig och leendes tyder på ära, status och triumf.

Ser man honom ﷺ arg med en sur min tyder det på hårda tider och problem vilket möjligen kan sluta med lycka.

Ser man att man hör eller tar något från en profet så kommer man att få från den profetens kunskap samt glädje.

Det tyder också på religiositet, tro och att bevara al-amanah/vad man anförtrotts.

Den som ser honom ﷺ kommer efter bekymmer att få lättnad eller bli av med sina skulder. Är personen i fångenskap eller ifall hans land har drabbats utav torka så kommer han överösas av gott och nåd.

Är den som ser honom ﷺ sjuk så kommer Allah göra honom frisk.

Är den som ser honom ﷺ rik så kommer hans rikedomar att öka.

Det sägs också att se honom ﷺ tyder på ett gott slut.

[al-Karmani, Khalil Shahin]

Den som ofta ser Profeten ﷺ i drömmar utan att drabbas av något negativt i drömmarna kommer att leva simpelt.

[ibn Qutayba]

Att se Allah, Hans änglar, profeter, de sanningsenliga/sidiqiin, sahaba och tabi’in på ett vackert sätt eller att de vänder sig mot den som drömmer är ett gott tecken och glädjande nyhet och rahmah. Men att se dem på ett ofullständigt sätt tyder på en brist hos drömmaren.

Ser man i drömmen att Allah eller någon av dessa fört en nära eller fått en att sitta på deras platts, tilltalar en eller lovar en något gott så är det en glädjande nyhet på att han kommer att höjas i status.

Om personen är lämpad för en hög maktposition så kommer han att tilldelas den eller om han är lämpad för en position av att undervisa eller dömma kommer han att tilldelas den.

Det kan också betyda att personen närmas till ledaren, domaren, den lärde, den fromme eller folk med höga positioner.

Om personen som ser detta är kafir kommer han att bli muslim, om det är en syndare kommer han att göra tawbah och om han är sjuk kommer han att dö.

Ser man dem däremot på ett ofullständigt sätt eller att de hotar/varnar en eller vänder sig bort från en så kan det symbolisera att ens ledare, den lärde, ens förälder kommer att ändras eller att ens religion kommer att ändras negativt.

Den som ser sig likna profeten Mohammed ﷺ eller vara i hans sällskap eller klä sig med hans kläder kommer att få en högre status och hans familj kommer att äras på grund av honom.

Ser man däremot Profeten ﷺ vända sig bort från en eller fördöma en eller ändra humör mot en så kommer personen att få motgångar eller så gör personen något dåligt som kommer leda till hans fördärv om han inte slutar upp.

Samma sak gäller om man ser detta med andra profeter.

[shihab al ’Abir]

Om en bekymrad person ser Profeten ﷺ i en dröm kommer saker underlättas för honom.

Om en person i fångenskap ser honom ﷺ kommer han att friges.

Ser man honom ﷺ skickas till en belägrad plats eller där det i brist på varor och det råder ockerpris så kommer belägringen lyftas och priserna normaliseras.

Detta för att Allah säger Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk. [21:107]

Men Allah skulle inte straffa dem så länge du [Muhammed] var bland dem [8:33]

Ser man Profeten ﷺ begravas på en plats så betyder det att folket där kommer trotsa hans sunnah och öppet göra bida’.

Ser man en janaza/begravningsbön bes över Profeten ﷺ på en specifik plats utan att han begravs där symboliserar det att en enorm synd kommer att ske på respektive plats.

Ser man Profeten ﷺ dö så kommer en ärofull person att dö.

Ser man Profeten ﷺ på en ödelagd plats kommer den att befolkas/återbyggas, då hans närvaro är välsignelse.

Ser man Profeten ﷺ göra adhan på en plats kommer den bli bördig, bebyggelsen kommer växa och des manliga befolkning kommer att tillta.

Ser man Profeten ﷺ kalla till bönen och be på en plats kommer splittrade muslimer att enas på respektive plats.

Den som ser Profeten ﷺ uppmana en att korrigera sin tro kommer studera hans hadither.

Om en gravid kvinna ser Profeten ﷺ kommer hon få en son.

Ser man Profeten ﷺ med kuhul runt ögonen kommer man få kunskap, undervisa tafsir och lära ut bestämmelser i religionen.

Ser man en extra skönhet i Profetens ﷺ ögon symboliserar det att personen kommer stiga i sin tro.

Ser någon en defekt i Profetens ﷺ kroppsdelar symboliserar det en defekt hos den som såg drömmen eller i muslimernas tillstånd.

Den som ser Profeten ﷺ med vitt skägg kommer bli fattig, ser man honom med helt svart skägg utan några vita hårstrån så kommer man få lycka och mycket gott.

Ser man Profeten ﷺ med en kraftig nacke symboliserar det att man är en person som talar gott till folk och ger det man anförtrotts.

Ser man Profeten ﷺ bli frisk från en sjukdom symboliserar det att folk på respektive plats har allt gott att se fram emot.

Ser man Profeten ﷺ i en stor armé utrustad med vapen, samtidigt som dem skrattar och förundras över sig själva så kommer de samma år att lida nederlag.

Ser man honom ﷺ i en mindre armé med mindre vapen samtidigt som de är i ett ödmjukt tillstånd så symboliserar det muslimernas seger över deras fiender.

Att se Profeten ﷺ kamma sitt hår och skägg betyder att man kommer bli av med bekymmer.

Att se Profeten ﷺ i ens moské eller på de platser man vanligtvis befinner sig i symboliserar att man kommer få ära, styrka och vara i sällskap av rättfärdiga människor.

Den som ser Profeten ﷺ ena sahaba i brödraskap kommer att få kunskap, fiqh och insikt inom tafsir.

Ser man Profeten ﷺ i ett sjukt tillstånd eller blek eller i ett svagt tillstånd så symboliserar det att man får eller har en brist i sin kunskap och vishet och kapacitet att ena mellan folk/grupperingar.

Den som ser Profeten ﷺ på ett riddjur kommer att besöka hans grav ridandes/på ett färdmedel och den som ser honom gåendes kommer besöka honom gåendes.

Den som ser sig besöka hans ﷺ grav kommer bli ekonomiskt oberoende och få pengar.

Är personen som besöker hans ﷺ grav en affärsman kommer han att göra vinster i sin handel.

Den som ser sig som att han vore Profetens ﷺ far kommer inte att tro på Allah eller få svag tro/yaqin.

Ser han sig som att han vore Profetens ﷺ barn kommer hans tro att bli starkare.

Den som ser någon från Profetens ﷺ fruar som att de vore ens egen moder, så är det ett tecken på att han är troende.

Den som ser sig själv vara Allahs sändebud ﷺ kommer inte att tro på Allah och domedagen.

Den som ser sig gå bakom Profeten ﷺ kommer att följa hans sunnah och lag.

Den som ser sig gå framför Profeten ﷺ kommer att göra en bida’/innovation.

Den som ser sig höja rösten över Profeten ﷺ kommer göra något Allah förbjudit och han kommer att få sina goda gärningar nollställda.

Ser man Profeten ﷺ spegla sig betyder det att han säger åt dig att du ska ge din fru hennes rättigheter.

Ser man sig äta med Profeten ﷺ betyder det att profeten säger åt dig att betala din zakat.

Ser man Profeten ﷺ äta själv symboliserar det att man kommer att neka någon som ber om hjälp och inte ge personen sadaqa, så det är en order från Profeten ﷺ till dig att ge sadaqa.

Ser man Profeten ﷺ utan skor/sandaler symboliserar det att man slutar be samlingsbön i moskén och han säger åt dig att återgå till att göra det.

ser man Profeten ﷺ ta en i handen så kommer man följa hans sunnah.

Ser man sig dricka Profetens ﷺ blod medvilligt så kommer man att stupa i strid och bli förlåten för alla sina synder.

Ser man sig dricka hans ﷺ blod öppet motvilligt så kommer han förtala Profetens familj.

Ser man Profeten ﷺ ge en vattenmelon eller någon grönsak så kommer man skonas från en svårighet.

Ser man honom ﷺ ge en något som är rekommenderat att äta så som rotab/halvmogna dadlar eller honung så betyder det att man kommer lära sig Koran och kunskap, ju mer han ger en ju mer kommer man att lära sig.

Ser man Profeten ﷺ predika betyder det att man kommer påbjuda det goda och förbjuda det dåliga.

Den som ser sig som att han skulle vara en av profeterna kommer att påbjuda gott och uppmuntra till taqwa/Gudsfruktan samt möta motgångar som senare kommer avlägsnas.

Den som ser en profet slå en kommer att få vad han önskar.

Den som ser Profeten ﷺ under tiden han försöker ordna att åka på hadj kommer att få åka.

Om en person som har det svårt ekonomiskt ser honom ﷺ kommer saker underlättas.

[abu Taher]

Att se Profeten ﷺ indikerar på stabilitet i religionen och att hålla vad man anförtrotts.

Den som ser Profeten ﷺ kommer få lättnad efter svårighet och han kommer bli av med sina skulder.

Är man fängslad eller råder det torka så kommer mycket gott och välsignelser kommer över en.

Är man redan rik och ser Profeten ﷺ betyder det att ens rikedomar kommer att öka.

Det sägs också att se honom ﷺ tyder på ett gott slut.

Och det sägs att den som är i underläge kommer att få seger över sina fiender

Den som är sjuk kommer att bli frisk.

[Khalil Shahin]

Den som ofta ser Profeten ﷺ i sina drömmar utan några negativa inslag kommer att leva simpelt.

Ser man honom ﷺ på en uttorkad mark kommer den att bli bördig.

Ser man honom ﷺ på platsen av ett förtryckt folk kommer dom att ges seger.

Eller ett folk i skräck och sorg då kommer Allah underlätta för dem och ge dem trygghet.

Ser man Profeten ﷺ på en plats, som gjort sig fin med vackra kläder, i ett gott tillstånd med en frisk och stark kropp så kommer personen bli bättre i sin tro och få många belöningar, glädjas av sina goda gärningar och trygga sina pengar. Om personen som ser Profeten ﷺ i detta tillstånd är otrygg så kommer han att få trygghet/säkerhet i detta och kommande liv.

Är personen skuldsatt kommer Allah frigöra honom från den.

Råder det torka kommer det bördighet och regn och försörjning kommer att öka.

Ser man honom ﷺ i motsatsen till detta tillstånd i hans kropp utseende eller att han är blek eller saknar någon kroppsdel eller att den har någon defekt eller att han saknar tänder så tyder det på att folk har en brist i sin tro på respektive plats. Det betyder att de faller kort i att följa religionen och istället utövar bid’a/innovationer och tar lätt på religionen.

Ser man honom ﷺ på väg att tillfriskna efter en sjukdom symboliserar det att folket på respektive plats är på väg att bli bättre i sin tro efter att innan varit syndfulla.

Att se hans ﷺ kropp fullbordad symboliserar att muslimernas enighet kommer att förbättras.

Att se hans ﷺ mark med vacker grönska symboliserar Allahs skydd till muslimerna.

Ser man honom ﷺ ge en något positivt/gott från det värdsliga eller mat samt dryck så symboliserar det något gott man kommer att få vars mängd mäts med hur mycket han gav en.

Ser man sig som att man vore Profetens ﷺ barn så är man troende.

Ser man någon som att han är Profetens ﷺ far symboliserar det att han inte är troende, då profetens far var kafir.

Den som ser någon bevara en av profetens ﷺ kroppsdelar är en person som envist håller fast vid en bid’a och försummar resten av islam som muslimerna följer.

Ser man Profeten ﷺ dö kan det symbolisera att en av ens avkomma kommer att dö.

Att se hans ﷺ begravning symboliserar en stor motgång på respektive plats och följer man begravningen till han begravs kommer man att falla in i bid’a.

Sammanfattningsvis betyder det för den som ser honom ﷺ i drömmen att han kommer att omslutas av nåd eller hans familj eller platsen drömmen handlade om.

[al-Qaderi]

 

[1] Fathul Bari 2/291, Faidul Qadir 6/172

[2] Bukhari mualaq  ibn Hadjar nämner att den är autentisk. 14/410

[3] Al-Mustadrak 4/393. Autentisk enligt ibn Hadjar se Fathul Bari 14/411

[4] Irshad as-Sari 109.

[5] Fathul Bari 14/413

[6] Fathul Bari 14/412, Faidul Qadir 6/170