Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Koran

Koranen betyder vishet, om man ser sig läsa Koranen eller öppna den så betyder det vishet man kommer att ges eller söka.

[ibn Qutaybah]

Att se sig recitera vissa verser för Allah tyder på att man kommer få vägledning.

Att höra Koranen läsas kan tyda på att uppnå gott och välsignelser (barakah).

Att läsa Koranen från en mushaf tyder också på att uppnå gott och barakah samt att minnas Allah.

Den som ser sig läsa surat Al- Fatiha kommer Allah öppna allt gott för och stänga dörren till allt ont.

Den som ser sig läsa surat Al-Baqarah kommer Allah underlätta för i religionen, personen kommer tävla till allt gott och leva länge.

[Abu Taher]

Om en troende i en dröm läser Koranen så tolkas drömmen beroende på vad han läste.

Att läsa verser av nåd/rahmah är en bushra/glädjande nyhet.

Är det avskräckande verser är det en varning till personen.

Vet man inte vad man läst från Koranen så tyder det på en nytta och vinning speciellt om den lästes med vacker röst medan folk lyssnade och njöt av att lyssna då tyder det även på status och ett gott rykte.

[Shihab al-’Abir]

Att se sig själv läsa något från Koranen utan att veta vad man läser eller om man glömmer vad man läst tyder det på att man kommer bli frisk om man är sjuk och bli av med sin oro och bekymmer om man är bekymrad; för Allah säger: ”Människor! En förmaning har nu kommit till er från er Herre och en läkedom mot det som ryms i ert bröst, och en vägledning och en nåd för de troende.”  [10:57]

Det sägs också att se sig läsa Koranen tyder på att man kommer att tala sanning.

Att se sig läsa en vers om rahmah/nåd tyder på att något gott nalkas.

Verser om straff tyder på motsatsen.

Att se sig läsa färdigt Koranen tyder på att man kommer avsluta sitt liv på gott.

Att se sig läsa halva Koranen tyder på att halva ens liv har passerat.

Om en person kan hela Koranen utantill och ser sig kunna den utantill i drömmen tyder det på att han kommer öka i gott.

Ser man sig lyssna på någon som läser Koranen tyder det på att man kommer att följa/leva efter Koranen. Men ser man sig höra Koranen utan att förstå något av den tyder det på motsatsen.

Jabir al-Maghrebi sade: ” Den som ser sig läsa ut hela Koranen kommer att uppnå sitt mål”.

Ser man sig läsa korrekt tyder det på tillskott av pengar.

Läser man med en vacker röst tyder det på en hög status och att man kommer att stiga i nivåer.

Vissa lärda inom drömtydning säger att drömmens tolkning är betydelsen av versen man läser.

Den som ser sig läsa på en plats där man inte får/ska läsa Koranen har en brist i sin tro.”

Ja’far Sadiq sade” Att i drömmen läsa Koranen kan tolkas på fyra olika sätt; Att skonas, få rikedom, uppnå sina mål eller så är det ett bevis; för profeten sade ’Koranen är ett bevis för dig eller mot dig.’

Al- mushaf [Koranen i bokform] tolkas som kunskap och visdom.

Att se sig läsa från en Mushaf eller ser sig kolla i den tyder på att ens kunskap, vishet och rättvisa kommer att spridas bland folk, eller så kommer man få ett arv. Det kan också tyda på att Allah kommer att ge en hikmah/vishet och fromhet i religionen.

Att se sig köpa en Mushaf tyder på att man kommer att få förståelse/fiqh i religionen.

Att bränna al-Mushaf tyder på att personen är dålig i sin tro, brist i sitt förstånd/dum och har avvikande trosuppfattning.

Om någon ser sig sälja al-Mushaf tyder det på att han kommer att avskärmas från förståelse i religionen och samtidigt vara låg och förnedrad.

Al-Kirmani sade:” Den som ser sig öppna en Mushaf och sedan lägga den på en minbar i moskén och är en person som lägger mycket vikt vid Koranen. Han kommer att bli känd med det goda han gör eller så blir han deras ledare”.

Om en gudfruktig person som ofta läser Koranen ser sig äta sidor från al-Mushaf tyder det på att han kommer läsa mycket Koran.

Om personen som ser detta inte besitter ovannämnda egenskaper tyder det generellt på att läsa Koranen.

Om en person som är rättfärdig ser sig själv försöka äta sidor från al-Mushaf utan att kunna tyder det på att han med svårighet kämpar i att lära sig Koranen och kanske Allah underlättar det för honom. Är personen inte rättfärdig tyder det på att han försöker men inte kommer att lyckas.

Att se sig riva sönder sidor från Koranen tyder på att personen är lat i bönen och måste jobba med att bättra sig.

Om någon ser sig försöka sudda ut Koranen med sin tunga så tyder det på att han gjort en enorm synd för Allah säger: ” De vill släcka ut Allahs ljus med sina munnar, men Allah skall låta Sitt ljus lysa med full styrka, hur förhatligt detta än måste vara för förnekarna av sanningen.” [61:8]

Eller så kan det tyda på att han kommer att memorera den.

Att se sig pussa Koranen tyder på att man kommer att göra gott.

Att någon flyttar Koranens innehåll ner på marken tyder på personens grova avvikelse.

Att se sig tappa bort sin Koran tyder på att man kommer glömma den Koran och kunskap man lärt sig.

Den som ser sig få en Koran fäst runt halsen kommer att ges auktoritet eller delges något i förtroende och kommer att bli kunnig i att läsa Koranen.

Det kan även tyda på trygghet och räddning.

Ser man Koranen tala till en eller att man talar till den så tolkas det beroende på vad som sades, om det var positivt är det bra och om det var negativt tyder det på något dåligt.

Ser man Koranen ramla från ens hand eller tas från en kan det tyda på att man kommer avskedas från sitt arbete.

[Khalil Shahin]