Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Islam och drömmar

Kunskapen om drömmar

Sanndrömmar är från Allah och Han ger oss dessa drömmar utav ett syfte och en vishet, det kan vara att Han vill ge oss ett glädjande budskap, eller en varning och förberedelse på något som skall komma eller en tröst i svåra tider.

Varför detta ämne är viktigt?

För det första så nämner Allah denna kunskap i Koranen 1 , vilket visar dess vikt och dygd i människors liv.
För det andra så nämns denna kunskap i Profetens ﷺ Sunnah; de flesta större böcker som samlar hadither har särskilda kapitel om drömmar.
I dessa hadither så nämns det hur Profeten ﷺ brukade fråga Sahaba om de hade haft drömmar. Samurah nämnde att Profeten ﷺ efter morgonbönen brukade vända sig mot Sahaba och fråga dem:
”Vem av er har i natt haft en dröm?
[Muslim, Bukhari]
Ibn Abbas sade att Profeten ﷺ brukade säga till Sahaba ” Vem av er har haft en dröm?
Berätta om den för mig så ska jag tolka den.”
[Muslim]
Ibn Omar sade att då en person under Profetens ﷺ tid hade haft en sanndröm så berättade de om drömmen för Profeten ﷺ som sedan sade/tolkade drömmen så som Allah ville.” [Bukhari]
Ibn Abdul Barr säger: ” Denna hadith bevisar förträffligheten och dygden av kunskapen om drömmar.
Orsaken till att Profeten ﷺ efter morgonbönen frågade om någon hade haft en sanndröm var för att de skulle berätta om den för honom så att han kunde tolka, den så att Sahaba i sin tur skulle lära sig om drömtydning. Detta är ett bevis på förträffligheten av drömtydning och kunskapen om den. Och vi kan också se dygden utav korrekt drömtydning i berättelsen om Yosuf och den kunskap Allah gav honom om det, sannerligen har vi ett gott föredöme i Allahs profeter.

1 Allah nämner flera av profeternas drömmar i Koranen, se kapitel al-Anfal, Yosuf, Safat och Mohammed- samt andra kapitel.

[Al-Istidhkar 27/121–122]

Al-Hafidh ibn Hadjar säger: ” I dessa hadither finner vi vikten av att betona kunskapen om drömmar genom att fråga om dem och dygden i att tolka dem och att detta är rekommenderat efter morgonbönen, då det är tiden man är som mest fokuserad.
[Al-Fath 14/390]
De lärda nämner också att morgonen är bästa tiden att tolka drömmar då morgonen är en välsignad tid och det är då drömmen är färskast.
Al- Manawi säger ”kunskapen om drömmar var något mäktigt hos Profeten ﷺ vilket var anledningen till att han varje dag frågade om någon fått en dröm. Detta då drömmar är från de himmelska nyheterna om det fördolda som gynnar dom i deras tro vare sig dessa drömmar är glädjebudskap eller varning eller tillrättavisning.
[Faid al Qadir]
Ibn Abdul Barr säger: ” Drömmar är också från profetskapet och något som Allah med Sin vishet visar oss för att öka de troende i deras Iman och lydnad.
[Tamhid 1/285]
Vidare, så finns det ett flertal händelser ur Profetens ﷺ och Sahabas liv som visar på drömtydningens förträfflighet, bland dessa var:

 • Det var bland de sista saker Profeten ﷺ lärde oss innan han dog:
  Ibn Abbas sade att Allahs sändebud ﷺ öppnade förhänget [mellan sitt hem och moskén] då folk stod uppradade till bön bakom Abu Bakr, och sade: ” Människor! Inget kvarstår den tidiga profetiska uppenbarelsen förutom rättfärdiga drömmar som muslimen har om sig själv eller någon annan har om honom.”
  [Muslim]
 • Profeten Mohammeds ﷺ uppenbarelsen började med sanndrömmar.
  Aisha sade ” Uppenbarelsen först kom till Allahs sändebud ﷺ genom
  sanndrömmar han fick i sömnen allt han såg föll in så som solen stiger upp på morgonen.”
  [Bukhari och Muslim]
 • Drömmar är en del av profetskapet. Profeten ﷺ sade: ” Den troendes dröm är en av 46 delar från profetskapet.”
  [Bukhari och Muslim]
 • Profeten ﷺ har uppmuntrat oss att lära oss drömtydning:
  Ibn Abbas sade att då en man kom till Profeten ﷺ och berättade om en dröm som han haft så sade Abu Bakr ”Allahs sändebud… vid Allah låt mig tolka den!”
  Då sade Profeten ﷺ ”Tolka den”.
  Ibn Hadjar nämner att i denna hadith så finns det en uppmuntran att lära sig tyda drömmar och att sedan tolka dem.
  Sa’di sade: ” Kunskapen om att tolka drömmar är en av de viktiga kunskaper som Allah ger den Han vill av sina tjänare.”

[tafsir Sa’di]

Det är också något som Salaf lade mycket vikt vid:
Ibn Abdul Barr nämner beträffande Aishas dröm om att hon såg som tre månar i hennes rum och berättade detta för Abu Bakr, som då sade till henne: ” om din dröm förverkligas så kommer de tre bästa människorna på jorden att begravas i ditt hem.” Denna hadith är ett bevis på att Salaf sysselsatte sig med drömmar och att tolka dom.

Andra tecken på drömtydningens förträfflighet är:

 • Sanndrömmar kommer i den sista tiden innan Domedagen att öka.
 • Sanndrömmar är också ett bevis på Allahs existens, hur kan man annars förklara att en person drömmer något som sker i framtiden?
 • Det finns belöning i att lära sig om drömmar.
  Imam Sa’di säger: ” Kunskapen om drömmar är en kunskap från den islamiska lagen, man belönas för att lära sig den och att lära ut den.” [tafsir Sa’di]
 • Sanndrömmar är från de glädjande budskap som Allah ger de troende. Abu Darda sade: “Jag frågade Allahs sändebud ﷺ beträffande Allahs uttalande ‘Allahs nära tjänare behöver verkligen inte känna rädsla och inte heller ska de sörja. De som antog tron och visade gudsfruktan. De får glädjebud i så väl det jordiska livet som i livet efter detta'[Yonus 62–64]. Profeten ﷺ svarade: ‘ Du är den första som frågar mig beträffande denna vers sedan den uppenbarades. Det är sanndrömmar som en person ser om sig själv eller någon ser det åt honom.’”
  [Tirmizi, saheh]

Nyttor och visheter med sanndrömmar

De är en form av bushra som inger lycka och glädjande budskap till de troende. De kan vara en varning på något farligt som kommer att hända.
En sanndröm kan stärka den troendes Iman. Att få insikt i stora skeenden i världen och samhället innan dom sker. Det kan vara en orsak till att en person finner vägledning. En orsak till att den okunnige lär sig. En orsak till att en person bli muslim. Det kan vara en räddning för folk, kolla bara på hur stor inverkan det var för folket i Egypten i då Yosuf tolkade konungens dröm vilket blev hela folkets räddning från svält.

Share This:

Copyright bushra.se 2021, Alla rättigheter reserverade