Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Himmel och moln

Den som ser sig tas upp till himlen och sedan gå in i den kommer att få martyrskap samt äras av Allah och vara i Hans närhet, utöver detta får han även ära och ett gott rykte.

Ser han sig däremot i himlen utan att veta hur eller när han kom upp dit så betyder det ett påskyndat martyrskap samt påskyndad ära i detta liv.

Ser man öppna portar i himlen så kommer det samma år regna mycket och vattennivåerna kommer att stiga.

Moln symboliserar hikmah [vishet och kunskap], den som tar något från molnet, äger det, samlar ihop det eller äter från det kommer att få hikmah.

Om han är bland moln men inte får något från det tyder det på att han kommer vara i sällskapet av kloka människor utan att ta del av deras vishet.

Den som är på ett moln utan att försvinna in i det kommer att upphöjas av vishet.

Om det finns mörker eller dunkel eller vindar eller något som påminner om straff så symboliserar det straff och vrede.

Om det är ett moln med regn för folket så symboliserar det nåd/rahmah. Denna betydelse blir starkare om det också åskar och blixtrar.

[ibn Qutaybah]

Den lägsta himlen kan symbolisera makthavarens palats eller kropp.

Att se sig stiga upp i himlen med en stege symboliserar att äras med makt.

En persons som ser sig vara själva himlen och är son till en ledare eller domare kommer att få en för honom lämpad maktposition.

Är personen som ser detta rädd tyder det på att han kommer att bli trygg.

Att se himlen falla ner kan symbolisera att taket på ens hus kommer att kollapsa.

Är personen sjuk kan det tyda på att han kommer att dö och täckas av jord i sin grav.

Att se sig stiga upp i himlen och sedan kolla ner på jorden tyder på att personen kommer att ges makt och status och ångra sig över vad man missat.

En person som ser sig själv i den lägsta himlen beordra och förbjuda och samtidigt är lämpad för ett ledande ämbete kommer att tilldelas en minister/wazir position.

Att se sig försvinna i himlen symboliserar att man kommer att dö, men kommer han ut tyder det på en nära-döden-upplevelse.

Ser man himlen bli grön tyder det på att det under året kommer bli rikligt med bördighet och växtlighet.

Ser man himlen gulaktig tyder det på en sjukdom som kommer att spridas dåvarande år.

Ser man en järnhimmel tyder det på att det knappt kommer att regna under dåvarande år.

Om någon faller från himlen tyder det på att han kommer att begå kufr för Allah säger: ”Den som sätter något vid Allahs sida är det som om han störtade från skyn och blev fåglarnas rov, eller fördes långt bort av vinden till en okänd plats.” [22:31]

Eller så kommer han skadas av en förtryckande person.

Den som med egen kraft försöker bestiga himlen kommer att drabbas av lidanden.

Ser man sig i himlen utan att behövt ta sig upp tyder det på ära och status.

Ser man himlen nära jorden tyder det på regn och nederbörd.

Det kan också symbolisera att ens åkallan och goda gärningar accepteras.

Ser man himlens portar vidöppna tyder det på att man är troende och att ens åkallan accepteras.

Om dörrarna öppnas kan det tyda på att det kommer att regna för Allah säger: ”Och Vi öppnade himlens portar och lät rikligt regn strömma [utan uppehåll]” [54:11]

Det kan också tyda på att ens åkallan och goda gärningar kommer att accepteras.

Ser man himlens portar stängda tyder det på att regnet kommer att hållas tillbaka från människorna.

Att se sig titta mot fjärran öst och väst kan tyda på att man kommer att resa, eller få ledarskap om man är lämpad för det.

Att se sig bita i himlen symboliserar en motgång, förlust av pengar eller att man försöker ta över något man kommer att misslyckas med.

Ser man himlen falla ner med mörker och ett brakande ljud tyder det på fitnah/prövningar eller att en stor personlighet kommer att dö.

Att se sig cirkulera i himlen och sedan stiga ner från den tyder på att man kommer att få kunskap om astronomi eller andra djupa kunskaper inom andra ämnen som gör en berömd.

Att se sig ta stöd av himlen tyder på att man kommer få makt och besegra ens opponent.

Att se himlen gråta tyder på att det kommer att regna.

Moln symboliserar en barmhärtig ledare, en lärd person eller en vis person.

Att se sig i ett moln eller bland moln tyder att man kommer att vara i sällskap av ovannämnda.

Att se sig äta från molnen symboliserar att man kommer dra nytta från en lärd person.

Att se sig ha moln i sin ägo tyder på att man kommer få hikmah.

Är man bland moln men inte får något från eller äter från det tyder det att man kommer vara i sällskapet av visa människor utan att ta del av deras vishet.

Mörka moln tyder på hikmah med makt för den som ser sig äga dem.

Det sägs också att mörka moln tyder på kyla.

Vita moln sägs symbolisera en havande kvinna och på skapelsen för allt liv skapades av vatten.

Moln kan också symbolisera islam, om en kafir ser ett moln falla över honom kommer han att bli muslim.

Ja’far Sadiq sade ” Att se sig i kläder av moln tyder på att man omfamnats av Allahs nåd”.

Att se sig bygga ett hem på ett moln tyder på att man snabbt kommer att erhålla vad som är halal i Dunya tillsammans med vishet och ära.

Att bygga slott på moln tyder på att man med vishet håller sig borta från synder och istället bygger slott i Paradiset med sina goda gärningar.

Att se sig hålla ett moln i handen som det kommer vatten ifrån symboliserar att man kommer att få vishet/kunskap och att ens tal och agerande kommer att präglas av vishet.

Att se sig själv bli ett moln som regnar över folk tyder på att man kommer att få pengar som man gynnar folk med.

Om man ser moln från vilket det regnar guld över en tyder det på att man kommer lära sig moral och etik från en vis person.

Ett moln utan regn kan symbolisera en lärd person vars kunskap man inte drar nytta av.

Att se någon ropa från ett moln kan tyda på att man åker på Hadj.

Svarta moln sägs tyda på arbetslöshet.

Röda moln tyder på fitnah [blodspillan och konflikter].

Vita moln tyder på arbete och sysselsättning.

Att se ett moln stiga upp från jorden till himlen tyder på en resa.

[abu Taher]

Att se sig tas upp i himlen och sedan finna dess portar stängda har ingen god innebörd utan tyder på att ens gärningar inte accepteras, antingen på grund av ögontjäneri eller en brist i ens gärning.

Ibn Sirin sade ”Den som ser sig i himlen kommer ge sig ut på en storslagen resa under vilken han kommer finna orsaken till att äras och upphöjas i detta och kommande liv, att se sig flyga vertikalt har samma innebörd.

Den som ser sig tas upp till himlen ståendes och sedan inte återvända tyder på att hanns liv är slut.

Att se sitt huvud nå upp till himlen tyder på höga status och storhet.

Att höra ett kall från himlen tyder på något gott.”

Al-Kirmani sade” Att se sig bygga hus i himlen tyder på att ens tid är kommen”.

Bygger han huset av tegel och murbruk tyder det på att han är förledd av det värdsliga livet.

Ser man att det kommer ner lite sand eller jord från himlen har det en positiv innebörd till skillnad från om det är i stora mängder.

Ser man eld, skorpioner, ormar eller stenar regna från himlen symboliserar det Allahs straff över den platsen som man såg det ske över.

Att se sig stiga ner med ett rep från himlen tyder på att man håller fast vid Allahs religion och Profetens ﷺ sunnah.

Att se sig greppa ett rep och hänga från himlen tyder på ens höga nivå.

Att se himlens portar öppna tyder på att ens dua blir besvarad och regn.

Att se sig stiga upp i himlen på en stege eller med ett rep tyder på att få makt, status och position. Stiger man upp utan hjälpmedel kommer man att inge fruktan.

Ser man sig försvinna i någon av himlarna utan att återvända kommer man med säkerhet att dö. För Allah säger: ” [Som] När Allah sade: “Jesus! Jag

skall ta dig och föra upp dig till Mig” [3.55]

ser man sig själv i himlen utan att veta när man kom dit tyder det, inshallah, på att man kommer träda in i paradiset.

Att se sig falla från himlen är negativt. Om en ledare ser det tyder det på att han kommer att förlora sin makt och inte kunna fullborda sina mål.

Att se en fågel ta en upp i himlen utan att man faller tyder på att få gott och att stiga i status.

att se himlen spricka/rämna tyder på osämja mellan folk och lögner om Allah.

Det sägs också att i sin dröm se himlen tyder på en resa, frånvaro eller regn

[Khalil Shahin]

Allt fall från högre höjder är negativt.

[ibn Qayum]

Ser man att det faller ner/regnar honung, smör, mjöl, bröd eller andra saker som är till allas nytta så tyder det på gott uppehälle, underlättade förhållanden, vinster, nyttor, kommande handel som gynnar. Det tyder också på rättvisa hos de styrande. Allt detta har en positiv innebörd så länge det som fallit från himlen inte skadar eller förstör för folk.

Ser man däremot att det regnar vägglöss, loppor, ormar, skorpioner, stenar, eldblod eller liknande så tyder det på stora prövningar[fitnah], sjukdomar, nöd, svåra tider, orättvisa från den personligheten som himlen symboliserar.  Det kan också tyda på att en fiende är på intåg till platsen dessa saker regnade över.

Att se fåglar, bin eller andra nyttiga och brukbara djur flyga in i himlen kan det tyda på att folk från den platsen kommer att dö, antalet som kommer att dö beror på hur många fåglar eller bin som försvann in i himlen. Det skulle också kunna symbolisera en flytt från respektive plats.

Ser man skadedjur försvinna upp i himlen så som ormar och skorpioner och liknande så symboliserar det bortgången av onda och kriminella människor och att folk kommer att vara i glädje över att skonas från deras ondska.

Att se himlen rämna och spricka eller vända sig tyder att bid’a [innovationer i religionen] och rädsla kommer att öka.

Att se himlen falla kan tyda på att stora personligheter, barn eller nära kommer att resa bort, det kan också tyda på att levnadsförhållanden kommer att förändras.

Det kan också tyda på rikligt med regn.

Att se himlen falla över en plats och förstöra dess bebyggelse, grönska eller annan allmännytta eller att det resulterar i att begränsa rörligheten för människorna, så symboliserar det för dess invånare; bekymmer, sorg, sjukdomar, hungersnöd eller angrepp från en fiende.

[Shihab al-A’bir]