Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Dyrkan

Att se sig utföra olika former av dyrkan på ett korrekt sätt tyder på att man kommer att uppnå det goda i både detta och kommande liv. Att däremot se sig utföra olika former av dyrkan på ett felaktigt sätt som saknar grund i islam tyder på motsatsen.

Att se en brist i sin dyrkan symboliserar att man brister i att se efter sitt eget bästa. Att se någon utföra en dyrkan på en plats man inte får utföra den på tyder på hyckleri. Att se sig utföra I’tikaf tyder på att man avstår från värdsliga saker. Att se sig göra tasbeh [säga subhanallah] är en indikation på att Allah kommer att ta bort ens bekymmer och problem.

Det sägs att dyrkan kan tolkas med fem olika saker; Att närma sig Allah, att gå rättfärdighetens väg, att råda folk som besitter makt, glädjande budskap/nyheter och att övervinna ens fiender.

Abu Sai’d al-Wa’idh sade: ” Ser man sig göra istighfar kommer Allah att skänka en pengar och barn, för Allah sade:

‘Be er Herre om förlåtelse för era synder! Han förlåter och förlåter på nytt;

Han skall låta himlen sända er rikligt regn och föröka er rikedom och era söners [antal] och skänka er trädgårdar, vattnade av bäckar. [71:10–12]

Ser man sig göra istighfar efter bönen vänd mot qiblah tyder det på att hans dua kommer att besvaras, är han bortvänd från qiblah kommer han falla in i en synd som han sedan gör tawbah för.

Att i en dröm se någon vägra be om förlåtelse tyder på hyckleri, för Allah säger: ” När de [hycklarna] uppmanas: “Kom [och låt] Allahs Sändebud be att Han förlåter er!” vänder de bort huvudet och du ser dem dra sig undan, fulla av högmod. [63:5]

[Khalil Shahin]